Menu
Vi er stolte af vores trustpilot Skanfelds trustpilot ranking Din tilfredshed er vores succes

Handelsbetingelser

Gældende fra den 6. november 2023

2. Introduktion

2.1 Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelser”) regulerer forholdet mellem dig som kunde (”dig” eller ”du”) og Skanfeld ApS (”Skanfeld”, ”vi” eller ”os”), når du køber et lægeligt vægttabsforløb med medicin, herunder retten til at modtage de særlige rådgivningsydelser (samlet betegnet ”Tjenesterne”). Handelsbetingelserne beskriver dine juridiske rettigheder og forpligtelser ved køb af Tjenesterne via vores hjemmeside (skanfeld.dk ("Hjemmesiden")), e-mail eller telefon. Før du køber Tjenesterne, beder vi dig om at bruge et øjeblik på at læse disse handelsbetingelser for brug af Tjenesterne. Du vil også modtage Handelsbetingelserne på et varigt medium (e-mail) i umiddelbar forlængelse af købet.

3. Aftaleindgåelse

3.1 Du er ansvarlig for, at de kundeoplysninger, som du indtaster som led i dit køb af Tjenesterne, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende aktivt validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

4. Ordrebekræftelse

4.1 Når du har købt Tjenesterne, sender vi dig efterfølgende en ordrebekræftelse på din e-mail. Ordrebekræftelsen indeholder vores handelsbetingelser.

5. Levering

5.1 Tjenesterne bliver løbende leveret i henhold til særskilt indgået aftale mellem dig og Skanfeld.

6. Priser

6.1 Alle priser er angivet i danske kroner. Inden du indgår en aftale om køb af Tjenesterne i form af abonnementet, bliver du tydeligt informeret om, dels den månedlige pris for abonnementet, dels det forhold, at Tjenesterne leveres som et abonnement med automatisk forudgående løbende betaling via dit betalingskort.

6.2 Du anerkender hermed, at købet ikke omfatter retten til erhvervelse af sprøjter eller penne på recept. Det erhvervede produkt er et lægestyret vægttabsforløb, der kan inkludere medicinsk støtte efter en lægefaglig vurdering. Skanfeld forbeholder sig retten til at tilbageholde, ændre eller slette recepter, særligt i tilfælde af uautoriseret anvendelse af ordineret medicin eller hvis du ikke følger de anviste foreskrifter og vejledninger. Medicinsk støtte er ikke en garanteret del af forløbet, og du har ikke krav på denne støtte som en del af købet.

6.3 Du accepterer udtrykkeligt, at ethvert lægemiddel ordineret af Skanfeld er udelukkende til personlig brug og må ikke videresælges, videregives eller på anden måde distribueres. Overtrædelse af denne betingelse betragtes som en alvorlig forseelse og kan medføre øjeblikkelig opsigelse af dit vægttabsforløb uden mulighed for refusion. Skanfeld forbeholder sig retten til at undersøge og efterspørge dokumentation i tilfælde af mistænkelige ordinationsmønstre eller anden adfærd, der vækker mistanke om uberettiget distribution. Det er dit ansvar at levere beviser, der entydigt afkræfter sådanne mistanker, herunder men ikke begrænset til kvitteringer eller officielle dokumenter vedrørende konfiskering eller tab af medicin, heriblandt angivelse af mængder. I tilfælde af tyveri eller indbrud forventes du at fremlægge en officiel politirapport som bevis. Manglende evne til at levere tilstrækkelig dokumentation kan resultere i terminering af forløbet uden refusion.

7. Betaling

7.1 Du kan betale med Dankort, VisaDankort og MasterCard.

7.2 Ved forsinket betaling har Skanfeld ret til at opkræve morarenter og kompensationsgebyrer pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Skanfeld kan opkræve et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. I tilfælde af betalingsmisligholdelse er Skanfeld berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele af Tjenesterne uden at pådrage sig ansvar.

8. Samtykke til løbende betaling

8.1 Når du har indgået aftale om køb af Tjenesterne, vil betaling for første måned blive trukket fra dit betalingskort. Betaling for efterfølgende måneder bliver trukket automatisk så længe abonnementet er aktivt. Det gælder også at sidste måned i et aktivt forløb er uden medicin, da denne måned, er den tid det tager for medicinen at komme ud af kroppen hos patienten, hvilket svarer til den behandlende læges samlede ansvarsperiode. Ved forlængelse af forløbet, kan nye ordinationer finde sted. Ved at indtaste dit kreditkort som led i første betaling, giver du dit samtykke til, at Skanfeld løbende, automatisk og forudgående må trække beløbet fra din konto i overensstemmelse med den indgåede aftale og betalingslovens § 82. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til dette ved at skrive til support@skanfeld.dk. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til, at Skanfeld må benytte dine betalingskortoplysninger, svarer det til en opsigelse af Tjenesterne. Du er dog stadig forpligtet til at sørge for rettidig betaling af skyldige beløb i henhold til indgået aftale.

8.2 Ved at indtaste dit betalingskort, giver du yderligere samtykke til, at Skanfeld som led i en eventuel fremtidig aktivoverdragelse, må overdrage din betalingsaftale til en ny realdebitor (køber) i overensstemmelse med betalingslovens § 82.

8.3 Det er dit ansvar, at dine betalingskortoplysninger opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende.

9. Fortrydelsesret og samtykke til frasigelse af fortrydelsesret

9.1 Du har 14 dages fortrydelsesret i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten regnes fra ordrebekræftelsens modtagelse. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved post eller e-mail). Du kan sende en e-mail til os på support@skanfeld.dk. Du kan vælge at bruge den standard fortrydelsesformular, som findes i bunden af dette dokument, hvilket dog ikke er et krav. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi som udgangspunkt alle betalinger som vi eventuelt har modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde dit køb. Vi tilbagebetaler pengene til dine bankkonto. Du pålægges under ingen omstændigheder nogen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

9.2 Fortrydelsesretten frafalder imidlertid, hvis du har foretaget din første onlinekonsultation inden udløbet af de 14 dage. Ved din accept af Handelsbetingelserne, afgiver du samtidig dit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten efter første konsultation er udført jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2.

10. Opsigelse

10.1 Du kan til enhver tid og uden begrundelse opsige abonnementer på Tjenesterne ved udgangen af den aktuelle månedlige abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt. Du vil fortsat have adgang til Tjenesterne frem til ophør af den gældende abonnementsperiode og ligeledes vil du dermed ikke få refusion for det allerede betalte beløb i den pågældende opsigelsesperiode.

10.2 Skanfeld kan opsige abonnementer på Tjenesterne med 30 dages forudgående varsel til udløbet af en abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt.

10.3 I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse af Handelsbetingelserne kan den ikke-misligholdende part opsige aftalen, forudsat at en sådan overtrædelse meddeles med mindst 30 dages forudgående skriftlig meddelelse til den misligholdende part, og forudsat at overtrædelsen ikke afhjælpes af den misligholdende part inden for denne frist eller overtrædelsen på grund af dens art kan ikke afhjælpes. Manglende betaling udgør altid væsentlig misligholdelse.

10.4 Når en opsigelse i henhold til dette afsnit 11 træder i kraft, vil du ikke længere have adgang til Tjenesterne.

11. Ændringer

11.1 Skanfeld forbeholder sig retten til at ændre priser og handelsbetingelser relateret til Tjenesterne, hvis det er nødvendigt, herunder i tilfælde af funktionsændringer, ændret lovgivning, inflation, regulering, ny ejer eller praksis. Væsentlige ændringer vil blive varslet mindst 30 dage inden de træder i kraft via e-mail. Du kan i varslingsperioden opsige Tjenesterne. Opsigelse skal ske aktivt ved at sende en e-mail til Skanfeld.

11.2 Skanfeld reserverer sig retten til at foretage ændringer i medicineringen som en del af det lægeovervågede vægttabsprogram, i det omfang det anses for nødvendigt af Skanfelds læge. Dette sker i overensstemmelse med lægens forpligtelse til at udvise rettidig omhu og samvittighedsfuldhed. Lægen har også et ansvar over for samfundet vedrørende kontrol med medicinlager, tilgængelighed mv. Dette kan indebære, at Skanfelds læge, på trods af et igangværende behandlingsforløb, kan begrænse udstedelsen af recepter baseret på lægens faglige skøn. Endvidere vil udstedelse af recepter under særlige overvågningsprogrammer ("gule recepter") udelukkende ske efter samme retningslinjer.

11.3 Skanfeld forbeholder sig retten til at foretage ændringer i vægttabsforløbene til enhver tid som følge af uforudsete omstændigheder, der kan influere på disse forløb. Disse uforudsete omstændigheder kan blandt andet omfatte nye krav eller betingelser fra offentlige myndigheder. Det skal du, som modtager Skanfelds vægttabsforløb være indforståede med og acceptere muligheden for sådanne ændringer som en betingelse modtagelsen af Tjenesterne

11.4 Overholder du ikke de givne anvisninger fra Skanfeld ifm. med dit vægttabsforløb. Forbeholder Skanfeld sig retten til at indstille yderligere behandling og udstedelse af recepter. I sådanne tilfælde vil kunden ikke være berettiget til refusion for de udeblevne ydelser.

12. Overdragelse

12.1 Abonnementet på Tjenesterne er personligt og kan ikke overdrages delvist eller i sin helhed til en anden person.

13. Forbehold

13.1 Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

14. Reklamation

14.1 Du har ret til at reklamere over Tjenesterne, såfremt du skønner, at Tjenesterne ikke levede op til det aftalte, lovede eller forudsatte.

14.2 Hvis du ønsker at reklamere over Tjenesterne, bedes du kontakte os snarest muligt og inden for rimelig tid efter, at du er blevet gjort opmærksom på manglen.

14.3 Når du henvender dig til os, skal du forklare, hvad manglen er samt medsende faktura/kvittering for købet af Tjenesterne. Skanfeld behandler reklamationen hurtigst muligt og inden rimelig tid. Herefter sender Skanfeld en e-mail til dig med vores vurdering af, om reklamationen er berettiget eller ej.

15. Lægefaglige ydelser

15.1 Tjenesterne omfatter konsultationer med læger og overholder de til enhver tid gældende regler for lægefaglig virksomhed.

15.2 Tilknyttede læger besidder dansk lægeautorisation. Tilknyttede læger må ikke have tidligere eller igangværende klagesager, som anses for at være i konflikt med deres arbejdsbeskrivelse.

15.3 Tilknyttede læger er i forbindelse med levering af Tjenesterne forpligtede til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v.

15.4 Tilknyttede læger er forpligtede til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhed afkræves vedkommende af sundhedsmyndighederne, og til at opfylde den oplysnings- og indberetningspligt, der i øvrigt påhviler vedkommende efter lovgivningen.

15.5 Det sundhedsfaglige personale har journalføringspligt, herunder pligt til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient.

15.6 Du opfordres til at anmelde bivirkninger med lægemidler til Lægemiddelstyrelsen. Hvis du mener, der er sket en behandlingsfejl, bør du anmelde det til Styrelsen for Patientsikkerhed.

16. Klager

16.1 Du kan klage til os på Skanfeld ApS, CVR-nr.: 39 88 76 65, Lindegade 56c, 6070 Christiansfeld, support@skanfeld.dk.

16.2 Du kan også klage til Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk. Du kan også klage via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: ec.europa.eu/odr.

17. Databeskyttelse

17.1 Du afgiver personoplysninger, når du kontakter os, indgår aftale, afgiver dit samtykke som grundlag for enkelte dele af Tjenesterne, som en forudsætning for at levere Tjenesterne samt ved brug af Hjemmesiden.

17.2 Vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du ønsker mere information om vores måde at behandle dine personoplysninger på, henviser vi til vores privatlivspolitik.

18. Lovvalg og værneting

18.1 Disse handelsbetingelser er underlagt dansk lovgivning. Eventuelle regler om lovvalg og FN's konvention om aftaler om internationalt salg af varer ("CISG") finder ikke anvendelse.

18.2 Enhver tvist som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse handelsbetingelser skal afgøres ved de danske domstole.

BILAG: STANDARD FORTRYDELSESFORMULAR

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til Skanfeld ApS, CVR-nr.: 39 88 76 65, Lindegade 56c, 6070 Christiansfeld, support@skanfeld.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af: 
Bestilt den: 
Modtaget den: 
Forbrugerens navn: 
Forbrugerens adresse: 
Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) 
Underskrift: ___________________________ 
Dato: ______________________ 

Din garanti for ekspertise og sikkerhed i sundhedspleje

Speciallæge Hung Le, en højt respekteret specialist, er stolt ejer af Skanfeld.

Dette understreger vores urokkelige engagement i at sikre den højeste standard for patientpleje og sikkerhed.

hung

Speciallæge Hung Le

Ejer af Skanfeld

Udforsk flere artikler inden for samme kategori:

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at komme i kontakt med os? Vores team er klar til at hjælpe dig med dine forespørgsler. Uanset om det drejer sig om produkter, services, eller du bare ønsker generel vejledning, er vi her for at understøtte dig. Find ud af, hvordan du kan kontakte os via telefon eller e-mail.

Om os

Lær mere om vores mission og det team, der står bag. Vi er dedikerede til at levere kvalitet og værdi gennem vores services og produkter. Vores historie og forpligtelse til innovation og kundetilfredshed er kernen i alt, hvad vi gør. Læs mere om vores rejse og de værdier, vi står for.

Cookiepolitik

Vores cookiepolitik forklarer, hvordan vi bruger cookies og lignende teknologier til at forbedre din oplevelse på vores website. Lær om de forskellige typer cookies, vi bruger.

Persondatapolitik

Din privatlivets fred er vigtig for os. Vores persondatapolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, og beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Find ud af mere om dine rettigheder, og hvordan vi sikrer dine data mod uautoriseret adgang eller brug.

Handelsbetingelser

Læs vores handelsbetingelser for at forstå de vilkår og betingelser, der gælder for køb gennem vores website. Disse omfatter information om bestilling, betaling, levering, returret og meget mere. Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker og informeret, når du handler hos os.

STPS: Tilsynsrapport Skanfeld

Se de seneste fund og konklusioner fra Sundhedsstyrelsens tilsyn med Skanfeld. Denne rapport giver indsigt i vores overholdelse af sundheds- og sikkerhedsstandarder, og hvordan vi kontinuerligt arbejder på at forbedre vores service og pleje. Få adgang til fuld rapport for detaljerede oplysninger.